Uzasadnienie wyroku karnego

24 marca 2020 Autor przemople 0

autor: adwokat Przemysław Plewiński

Jedno z pierwszych pytań jakie słyszę od klienta gdy ten ma nieszczęście być oskarżonym w sprawie karnej to: „Czy coś przyjdzie do domu?”. W domyśle tym czymś jest wyrok. Zamiast dawać w tym miejscu najpopularniejszą prawniczą odpowiedź czyli „to zależy” wolę odpowiedzieć: NIE, sąd wyroku nie przysyła do domu*. Zgodnie z art. 100 Kodeksu postępowania karnego (Dz.U.2018.0.1987 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., dalej KPK), sąd sentencję wyroku ogłasza ustnie na posiedzeniu, dodatkowo gdy jest ktoś obecny na sali rozpraw podaje ustne motywy rozstrzygnięcia. To rolą osoby skazanej/uniewinnionej/oskarżyciela posiłkowego jest dowiedzieć się jaka jest jego treść (przez, krótki okres po nowelizacji KPK z 2015 r. sądy obowiązkowo doręczały wyroki, jednakże czasy te skończyły się po kolejnej dużej nowelizacji KPK).

Pamiętajmy, że w aktach po ogłoszeniu będzie znajdować się wyłącznie sam wyrok (!), ponieważ uzasadnienia sąd co do zasady nie sporządza z urzędu. W sytuacji gdy dana osoba jest zainteresowana treścią uzasadnienia wyroku powinna złożyć w terminie 7 dni (w postępowaniu przyspieszonym

Po otrzymaniu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem mamy możliwość złożenia apelacji. Co do zasady apelację należy napisać w terminie 14 dni (uwaga: w wykroczeniach oraz w postępowaniach rozpoznawanych w trybie przyspieszonym tylko 3 dni).

Art. 422

§ 1. W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. § 1a. Wniosek, o którym mowa w § 1, może również złożyć podmiot zobowiązany określony w art. 91a. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio. § 2. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy. § 2a. Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i – pomimo złożenia wniosku o doprowadzenie go na termin rozprawy, na którym ogłoszono wyrok – nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony w § 1 biegnie od daty doręczenia mu wyroku. § 3. Prezes sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego przez osobę nieuprawnioną, po terminie lub jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 120 § 2. Na zarządzenie przysługuje zażalenie. § 4. Zarządzenie, o którym mowa w § 3, może wydać również referendarz sądowy.

*od tej zasady oczywiście są wyjątki, wychodzę jednak z założenia, że lepiej jest Klienta wyczulić aby dbał o swoją sprawę i nie liczył na działanie sądu.

Przepisy:

– art. 100 Kodeksu postępowania karnego,

– art. 422 Kodeksu postępowania karnego,

– art. 423 Kodeksu postępowania karnego.