Groźby karalne – adwokat Poznań

Groźby karalne to przestępstwo. Zgodnie z art. 190 k.k. (kodeksu karnego) ich popełnienie polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej. Aby czyn nosił takie znamiona, groźba musi wzbudzać w zagrożonej osobie uzasadnioną obawę spełnienia. W takiej sytuacji grożący podlega karze grzywny, ograniczenia bądź pozbawienia wolności do 2 lat.

Groźby karalne — adwokat

Adwokat od zjawiska, jakim są groźby karalne, przeprowadza klientów przez procedurę zgłoszenia na policję i udowodnienia popełnienia przestępstwa. Wyjaśnia również zagadnienia dotyczące całego postępowania, a także skutki podjętych działań. Wspiera klientów w postępowaniu dowodowym. Informuje na temat przebiegu całej procedury, a także możliwości dochodzenia odszkodowania za popełnione przestępstwo.

Groźby karalne — przykłady

Często wątpliwości wśród pokrzywdzonych osób wzbudzają formy, w jakich wyraża się groźby karalne. Przykłady tego typu zachowań obrazują, że można wyrazić je na różne sposoby — słowem, gestem, wiadomością (SMS, e-mail, list) czy mimiką twarzy.

Przykładami gróźb, noszących znamiona przestępstwa, są:

  • grożenie śmiercią;
  • groźba kradzieży biżuterii bądź środków z domowego sejfu;
  • wysyłanie do pokrzywdzonego listów zawierających grafiki nawiązujące do pozbawienia życia lub wyrządzenia trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • przystawianie noża do szyi ofiary lub zbliżanie się do niej z niebezpiecznymi przedmiotami i wypowiadanie słów informujących o zamiarze uszkodzenia ciała przy użyciu tych rzeczy.

W kodeksie karnym ani w orzecznictwie nie ma bezpośrednio wskazanego sposobu wyrażenia groźby, dlatego sądy każdą sprawę w tym zakresie rozpatrują indywidualnie. Groźba, aby nosiła znamiona przestępstwa, musi być wyrażona przez sprawcę w sposób jednoznaczny, a nie dorozumiany. Aby udowodnić groźby karalne, dowody potwierdzające winę sprawcy warto zgromadzić i przekazać policji bądź prokuratorze. Przydatne mogą okazać się np. nagrania z kamer monitoringu czy otrzymane listy z groźbami.

Jak należy reagować na groźby karalne?

Zgodnie z art. 190 k.k. ściganie za groźby karalne następuje na wniosek pokrzywdzonego. Jeśli więc Ty lub bliska Ci osoba padliście ofiarami przestępstwa, zgłoszenie groźby na policję lub do prokuratury będzie konieczne. W przeciwnym razie sprawca nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Groźby karalne — jak udowodnić?

Jak udowodnić groźby karalne? Przede wszystkim należy wskazać, że groźba budzi faktyczną obawę u osoby, do której jest skierowana bądź u jej najbliższych. W tym wypadku bierze się pod uwagę okoliczności obiektywne oraz subiektywne. Te obiektywne odpowiadają na pytanie, czy groźba wzbudziłaby obawę także u innej przeciętnej osoby. Z kolei subiektywne biorą pod uwagę charakter gróźb i sytuację osób, do których zostały one skierowane.

Czy groźby są karalne? Co grozi za groźby karalne?

Czy groźby są karalne? To zależy. Zastraszanie kodeks karny uznaje za przestępstwo, jeśli spełnia ono łącznie następujące przesłanki:

  • jest zapowiedzią popełnienia przestępstwa (nie może dotyczyć np. wykroczenia);
  • dotyczy osoby, do której jest skierowane bądź osób jej najbliższych;
  • występuje uzasadniona (obiektywna) przesłanka spełnienia gróźb;
  • ma umyślny charakter.

Co grozi za groźby karalne? Jak już wspomnieliśmy wyżej, kodeks karny wskazuje, że za tego typu przestępstwo grozi kara grzywny, pozbawienia lub ograniczenia wolności do lat 2. Jakie wyroki za groźby karalne zasądzają sądy? Jest to kwestia indywidualna, uzależniona od specyfiki sprawy, w tym m.in. charakteru gróźb.

Odszkodowanie za groźby karalne

Co do zasady o odszkodowanie za groźby karalne najczęściej wnioskuje się w postępowaniu cywilnym, a niekiedy także w karnym. Jeśli uważasz, że w Twojej sytuacji należy Ci się odszkodowanie od sprawcy, warto skonsultować się z prawnikiem od gróźb karalnych i podjąć kroki w celu otrzymania świadczenia.