Ograniczenie władzy rodzicielskiej – adwokat

Zawieszenie praw rodzicielskich i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie praw rodzicielskich i ograniczenie władzy rodzicielskiej to różniące się od siebie pojęcia, które jednak nawiązują do tego samego, czyli uprawnień rodziców wobec dzieci. Jako że są one związane z opieką nad małoletnimi, wymagają szczególnej wrażliwości oraz rozwagi — zarówno ze strony samych opiekunów, jak i adwokata czy sądu. Konkretne postanowienia mają bowiem bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo i sytuację fizyczną dzieci.

Władza rodzicielska a prawa rodzicielskie

Władza rodzicielska a prawa rodzicielskie to te same pojęcia. Można więc używać ich zamiennie. Władza rodzicielska jest sprawowana przez oboje rodziców, ale w wyniku postanowienia sądu może być przekazana jednemu z nich, zawieszona bądź całkowicie odebrana.

Z kodeksu rodzinnego wynika, że dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do ukończenia pełnoletności. Prawa rodzicielskie obejmują w szczególności obowiązek i prawo rodziców do sprawowania pieczy nad dzieckiem oraz jego majątkiem, a także do wychowania dziecka z poszanowaniem jego praw i godności. Rodzice mają prawo m.in. do reprezentowania dziecka, a także zarządzania jego dobytkiem.

Zawieszenie praw rodzicielskich

Zawieszenie praw rodzicielskich, zgodnie z art. 110 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, następuje, gdy pojawi się przemijająca przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Kiedy ona ustanie, nastąpi uchylenie zawieszenia.

Przemijający charakter przeszkody oznacza, że może ona być spowodowana m.in.:

  • chorobą wymagającą tymczasowej hospitalizacji;
  • odbywaniem kary pozbawienia wolności;
  • wyjazdem poza granicę kraju;
  • przebywaniem na odwyku w związku z uzależnieniem.

Wniosek o zawieszenie praw rodzicielskich może złożyć drugi rodzic, ale także osoby trzecie — dziadkowie oraz inni krewni. W szczególnych sytuacjach procedura rozpoczyna się na wniosek Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ogranicza możliwości jednego lub obojga rodziców co do decydowania o losach dziecka. Może ono dotyczyć ściśle określonych tematów, np. edukacji, leczenia bądź miejsca zamieszkania. Polski system prawny umożliwia czasowe ograniczenie władzy rodzicielskiej do chwili, w której ustąpią przesłanki powodujące ograniczenie.

Co ważne, ograniczenie władzy nie wpływa bezpośrednio na zakaz kontaktów lub ich ograniczenie pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Opiekun z ograniczoną władzą rodzicielską nadal może widywać swojego potomka, a także ma obowiązki wobec niego, dotyczące m.in. utrzymania.

Powodami ograniczenia władzy rodzicielskiej mogą być m.in.:

  • nałogi;
  • choroba psychiczna rodzica;
  • brak współdziałania między obojgiem rodziców;
  • konflikty dotyczące wychowania dziecka pomiędzy rodzicami.

O ograniczenie władzy rodzicielskiej może wnioskować jeden z rodziców, ale uprawnienia do wszczęcia procedury ma również sąd. Jeżeli przesłanki powodujące ograniczenie władzy rodzicielskiej miną, można wnioskować o przywrócenie pełni praw.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej — adwokat

Adwokat od ograniczenia władzy rodzicielskiej może okazać się pomocy w całej procedurze. Po zapoznaniu się z sytuacją rodziny przedstawi on możliwości wynikające z przepisów prawa, których celem będzie ochrona małoletniego. Przygotuje również pisma dotyczące całej procedury, a także zapewni stronom reprezentowanie ich interesów w sądzie. Na każdym etapie działania będzie wyjaśniać skutki podejmowanych procedur, a także interpretować postanowienia sądu.