Dobrowolne poddanie się karze – adwokat Poznań

Adwokat Poznań pomoc doświadczonego adwokata przy dobrowolnym poddaniu karze

Przeprowadzamy czynności związane z dobrowolnym poddaniem się karze. Adwokat z Poznania nadzoruje całą procedurę, informuje klienta o toczącym się postępowaniu, wypełnia dokumenty, a także edukuje o konsekwencjach wynikających z podjęcia konkretnych działań. Dobrowolne poddanie się karze (DPK) polega na złożeniu przez oskarżonego wniosku o skazanie bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Inicjatywę tego rodzaju oskarżony może podjąć do zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej. 

Sąd może pozytywnie rozpatrzyć złożony wniosek jedynie w sytuacji, gdy:

  • okoliczności popełnienia zarzucanego czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości; 
  • cele postępowania zostaną zrealizowane mimo jego zakończenia bez przeprowadzenia rozprawy w całości; 
  • pokrzywdzony i prokurator nie sprzeciwią się uwzględnieniu przez sąd wniosku. 

Prawo do tego rodzaju procedury przysługuje osobie, której jest zarzucane przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności. 

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze a karalność — co zyskuje wnioskujący? 

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze a karalność: jakie konsekwencje wynikają ze złożonej procedury? Instytucja umożliwia uzyskanie przez oskarżonego najniższego możliwego wymiaru kary. Warto z niej skorzystać, gdy nie ma wątpliwości co do winy danej osoby, bo np. ta została złapana na gorącym uczynku. Wówczas wiadomo, że nie uda się jej uniknąć odpowiedzialności karnej. Przyznanie się do winy skróci postępowanie, a w niektórych przypadkach może się wiązać również z uzyskaniem wyroku skazującego np. na ograniczenie, a nie pozbawienie wolności. 

Co więcej, DPK wiąże się także z: 

  • ograniczeniem stresu wynikającego z prowadzonego postępowania; 
  • zmniejszeniem wydatków ponoszonych w związku z pełnym procesem. 

O tym, czy w danym przypadku przystąpienie do całej procedury będzie korzystne, decyduje wiele czynników. Warto skonsultować tego rodzaju postępowanie z prawnikiem. Poinformujemy oskarżonego o przysługujących mu prawach i obowiązkach, a także konsekwencjach wynikających ze złożenia wniosku. Te dotyczą m.in. ograniczeń związanych z apelacją od wyroku sądu. 

Dobrowolne poddanie się karze a warunkowe umorzenie postępowania 

Dobrowolne poddanie się karze a warunkowe umorzenie postępowania — jaka relacja zachodzi między nimi? DPK jest mniej korzystne niż warunkowe umorzenie postępowania. Druga procedura nie prowadzi do wydania wyroku skazującego i pozwala całkowicie uwolnić się oskarżonemu od odpowiedzialności karnej. Można ją jednak stosować jedynie w ściśle określonych sytuacjach (m.in. gdy oskarżony nie był uprzednio karany za przestępstwa umyślne, kiedy wina i społeczna szkodliwość popełnionych czynów są nieznaczne). Wniosek o dobrowolne poddanie się karze automatycznie zamyka drogę do warunkowego umorzenia postępowania. 

W jaki sposób składa się wniosek o dobrowolne poddanie się karze? 

Dokument składa się osobiście lub za pośrednictwem obrońcy. Czynności dokonuje się w formie pisemnej lub ustnej — treść oświadczenia jest wówczas włączona do protokołu rozprawy. Należy zadbać o odpowiednią formę wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Wzór dokumentu pozwoli uniknąć błędów i ograniczy ryzyko jego odrzucenia przez sąd. Jeśli nie możesz lub nie chcesz samodzielnie przygotować oświadczenia, warto skorzystać z pomocy prawnika. Ten zadba o dopełnienie wszystkich formalności, a także przedstawi Ci skutki prawne wynikające z podjętych działań.