Kradzież – pomoc prawnika

Oskarżenie o kradzież

Oskarżenie o kradzież jest zawsze przyczyną poważnego stresu — szczególnie gdy jest niesłuszne. Warto mieć świadomość praw i obowiązków przysługujących w związku z całą procedurą, a także konsekwencji grożących za popełnienie określonego czynu. W związku z oskarżeniami dobrze także skorzystać z pomocy prawnika i skonsultować z nim problem oraz dokonać oceny indywidualnej sytuacji.

Kradzież — paragraf

Kodeks karny definiuje czyn, jakim jest kradzież. Paragraf 1 art. 278 wskazuje, że przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Z kolei paragraf 3 tego samego artykułu określa, że za przewinienia mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.

Należy mieć też na uwadze, że kwestie związane z kradzieżą są regulowane również przez kodeks wykroczeń. Zgodnie z art. 119 ustawy wykroczeniem jest kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej o wartości nie większej niż 500 złotych. Osoba popełniająca wykroczenie podlega karze grzywny, aresztu bądź ograniczenia wolności.

Należy przy tym pamiętać, że przestępstwem jest zawsze przywłaszczenie sobie broni, amunicji i przyrządów wybuchowych niezależnie od ich wartości.

Kradzież w sklepie — procedura

Jednym z najczęściej rozważanych i popełnianych czynów w kontekście przywłaszczenia rzeczy jest kradzież w sklepie. Procedura polega na zatrzymaniu obywatelskim sprawcy, a następnie niezwłocznym przekazaniu go w ręce policji. Funkcjonariusze przybyli na miejsce sporządzą dokumentację z całego zajścia, a osoba pokrzywdzona będzie mogła zgłosić fakt popełnienia przestępstwa.

Bezpodstawne oskarżenie o kradzież

Częstym kazusem jest także bezpodstawne oskarżenie o kradzież. Co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli doszło już do zgłoszenia popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia na policję, skonsultuj się z prawnikiem. Jego pomoc w trakcie postępowania karnego może okazać się niezbędna.

Kradzież — od jakiej kwoty grozi kara?

Od jakiej kwoty grozi kara za kradzież? Kara w rozumieniu przepisów wynikających z kodeksu karnego grozi za kradzież rzeczy o wartości powyżej 500 złotych. Nie oznacza to jednak, że kradzież poniżej 500 złotych nie jest w żaden sposób sankcjonowana. Owszem, taki czyn traktuje się nie jako przestępstwo, a jako wykroczenie. Nadal jest on jednak obwarowany sankcją w postaci grzywny, a nawet aresztu.

Jakie kary za kradzież?

Wyróżnia się następujące kary za kradzież:

  • kradzież do 500 złotych — areszt, ograniczenie wolności bądź grzywna. Sąd może również orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego mienia w sytuacji, gdy wyrządzona szkoda nie zostanie naprawiona;
  • kradzież powyżej 500 złotych — kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Kara za kradzież jest wymierzana przez sąd. Warto przy tym pamiętać, że przywłaszczeniu podlegają rzeczy ruchome takie jak np. pieniądze, biżuteria, ale również m.in. programy komputerowe czy energia.

Zostałeś oskarżony w bezpodstawny sposób o kradzież? Warto skonsultować swoją sytuację z adwokatem w celu podjęcia kroków zmierzających do ochrony Twoich dóbr osobistych.