Postępowanie wieczystoksięgowe – pomoc prawna w Poznaniu

Postępowanie wieczystoksięgowe jest bezpośrednio związane z obowiązkiem prowadzenia księgi wieczystej, który dotyczy każdej nieruchomości. Same księgi to rejestr publiczny, w którym znajdują się dane dotyczące stanu prawnego nieruchomości: tego, kto jest jej właścicielem, jakie są jego udziały, a także obciążeń dotyczących obiektu. Oferujemy klientom wsparcie w zakresie składania deklaracji i wniosków o zmiany w księgach wieczystych. 

Do złożenia wniosku o stosowne zmiany są uprawnieni: 

 • właściciele i współwłaściciele nieruchomości; 
 • użytkownicy wieczyści; 
 • wierzyciele;
 • organ uprawniony do zgłoszenia wniosku w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym obciążeń; 
 • osoby ubiegające się o wpis. 

Wniosek składa się w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, której ma dotyczyć wpis. Postępowanie wieczystoksięgowe odbywa się w trybie nieprocesowym, z reguły na posiedzeniu niejawnym. 

Księgi wieczyste Poznań — jaka jest rola prawnika w uzyskaniu wpisu? 

Pomagamy klientom w sprawach związanych z księgami wieczystymi w Poznaniu. Nasze działania obejmują: 

 • analizę stanu prawnego wynikającego z konkretnych wpisów;
 • przygotowanie wniosku o wpisy do księgi wieczystej;
 • opracowanie dokumentów związanych ze zmianą treści księgi wieczystej lub wykreśleniem z niej konkretnych danych;
 • przygotowanie pism dotyczących wprowadzenie lub wykreślenia praw rzeczowych z rejestru;
 • reprezentację interesów klientów w związku z postępowaniami w sprawie uaktualnienia treści ksiąg wieczystych;
 • nadzorowanie postępowania dotyczącego utworzenia, podziału i zamknięcia ksiąg wieczystych;
 • analizę zgodności formularzy urzędowych z wymogami prawnymi; 
 • ocenę kompletności wniosku oraz załączników związanych z konkretnym postępowaniem;
 • przygotowanie pism procesowych. 

Doradzamy również klientom, jakie kroki należy podjąć w związku z zaistniałą sytuacją, a także jakie skutki będą z nich wynikały. Podczas porad prawnych opieramy się na normach wynikających m.in. z prawa administracyjnego, cywilnego oraz innych dziedzin prawnych, a także doktrynie.

Jakich spraw dotyczy postępowanie wieczystoksięgowe? 

W kancelarii zajmujemy się sprawami dotyczącymi: 

 • błędnych wpisów w księdze wieczystej — te dotyczą m.in. oznaczenia działki, jej rozmiarów, danych właścicieli;
 • nieaktualnych danych zawartych w księgach — należy dbać o aktualność danych znajdujących się w księdze wieczystej. Poznań i okolice to obszar, w którym troszczymy się o to, aby nasi klienci na bieżąco wprowadzali do rejestru dane dotyczące m.in. zbycia czy nabycia nieruchomości; 
 • sporów wynikających z kwestii spadkowych oraz zagadnienia współwłasności; 
 • odrzucenia wniosku o wpis do księgi wieczystej. 

Poprawnie uzupełnione dokumenty minimalizują ryzyko odrzucenia wniosku o wpis i przedłużania się całej procedury. W razie braków formalnych następuje wezwanie do korekty dokumentów, która opóźnia termin uprawomocnienia się wpisu. Aby uniknąć tego rodzaju problemów, warto skorzystać z pomocy prawnej.