Adwokat od spraw mieszkaniowych — Poznań

Spory mieszkaniowe to coraz częstszy problem, który dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Niekiedy wynika z nieuregulowanej sytuacji majątkowej, a w innych wypadkach jest konsekwencją błędów formalnych czy niezrozumienia istoty zawieranych czynności prawnych. Niezależnie od źródła nieprawidłowości adwokat od spraw mieszkaniowych może pomóc w wyjaśnieniu poszczególnych zagadnień, a także w podjęciu czynności zmierzających do uregulowania stanu prawnego nieruchomości. 

Czym zajmuje się prawnik od prawa mieszkaniowego? 

W rozwiązywaniu wspomnianych problemów kluczowe znaczenie ma prawo mieszkaniowe. Prawnik, zajmujący się jego interpretacją, zapewnia m.in.: 

 • weryfikację dokumentów dotyczących nieruchomości;
 • znalezienie źródła problemu bądź jego możliwego podłoża; 
 • analizę konkretnego zagadnienia wraz z odniesieniem sytuacji do obowiązujących norm prawnych i orzeczeń sądowych związanych z ich stosowaniem;
 • zaproponowanie podjęcia konkretnych kroków w związku z zaistniałą sytuacją. 

W ramach doradztwa adwokat z Poznania przedstawi możliwe rozwiązania konkretnego kazusu, a także wskaże konsekwencje wynikające z podjęcia określonych kroków prawnych. Podpowie również, jak zachowywać się wobec pozostałych uczestników sporu, aby nie doszło do eskalacji konfliktu z punktu widzenia prawnego. Prawo mieszkaniowe, inaczej prawo nieruchomości, obejmuje regulacje z różnych dziedzin prawa: prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego. Normy prawne regulują zagadnienia związana z rozporządzaniem nieruchomością, czyli m.in. jej kupnem, sprzedażą, darowizną czy wynajmem. 

Spory mieszkaniowe — jakie rozwiązania prawne można zastosować? 

Spory mieszkaniowe rozwiązuje się na różne sposoby w zależności od tego, czego dotyczy konkretny problem, jakie jest jego podłoże i jakiego efektu toczącego się postępowania oczekuje klient. W ramach naszej działalności doradczej zajmujemy się m.in.:

 • prowadzeniem negocjacji zmierzających do załagodzenia sporu i rozwiązania konfliktu; 
 • zaskarżaniem uchwał wspólnot mieszkaniowych;
 • przygotowaniem projektów uchwał;
 • nadzorowaniem postępowań dotyczących eksmisji; 
 • udziałem w postępowaniach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • przygotowaniem treści umów najmu, najmu okazjonalnego, najmu instytucjonalnego;
 • sporządzaniem pism procesowych i przedprocesowych;
 • opracowaniem opinii prawnych;
 • reprezentacją interesów stron w postępowaniach sądowych. 

Reprezentujemy interesy najemców, dzierżawców oraz właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości. Wyjaśniamy zagadnienia dotyczące prawa mieszkaniowego, a także informujemy o uprawnieniach i obowiązkach wynikających z treści konkretnych zapisów. 

Kiedy warto udać się do prawnika od spraw mieszkaniowych? 

Prawnik od spraw mieszkaniowych może okazać się pomocny podczas sporów z najemcami. Jeśli ci zalegają z czynszem, korzystają z lokalu w sposób niewłaściwy z jego przeznaczeniem lub niezgodny z zapisami zawartymi w umowie najmu, adwokat może pomóc w egzekwowaniu środków finansowych. 

Prawnik może także wystosować w imieniu klientów wezwanie do zaprzestania działań niezgodnych z przyjętymi ustaleniami. Pomoc prawna może być przydatna również w związku z tym, że właściciel mieszkania nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Doradztwo prawne będzie także przydatne w związku z nielegalnym korzystaniem z lokalu po zakończeniu umowy najmu i w innych sytuacjach spornych, które wynikają z sytuacji mieszkaniowej lokatorów, właścicieli mieszkań, współwłaścicieli czy dzierżawców nieruchomości.