Przestępstwa narkotykowe – adwokat Poznań

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Zgodnie z polskim systemem prawnym posiadanie narkotyków jest czynem karalnym. Samo spożywanie narkotyków nie jest przestępstwem, jednak handlowanie nimi oraz przemyt to czyny zagrożone nawet karą pozbawienia wolności. Co grozi za posiadanie narkotyków i w jakich sytuacjach warto skorzystać z pomocy prawnika w związku z zaistniałą sytuacją?

Kara za posiadanie narkotyków

Kara za posiadanie narkotyków została wskazana w kodeksie karnym. Zgodnie z nim wyróżnia się m.in. następujące sankcje za konkretne przewinienie:

  • pozbawienie wolności do 3 lat — za wytwarzanie, przetwarzanie albo przerabianie środków i substancji odurzających;
  • kara grzywny, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 3 — za wytwarzanie, przetwarzanie albo przerabianie nowych substancji;
  • kara grzywny i kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata — za wytwarzanie, przetwarzanie i przerabianie środków i substancji odurzających w znacznej ilości celem osiągnięcia korzyści majątkowych.

Z art. 54 kodeksu karnego wynika również, że ten, kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ile grozi za handel narkotykami?

Ile grozi za handel narkotykami? Zgodnie z brzmieniem art. 59 ustawy kodeks karny za udzielanie innej osobie środka odurzającego, substancji psychoaktywnej lub nowej substancji psychoaktywnej grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Co grozi za handel narkotykami małoletnim? Jeśli czyn dotyczy małoletnich, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 3 lata.

Kara za posiadanie narkotyków na własny użytek

Polski system prawny wskazuje, że kara za posiadanie narkotyków na własny użytek to pozbawienie wolności na okres do 3 lat. Należy przy tym pamiętać o tym, że nie ma znaczenia ilość czy rodzaj substancji, które masz. Regulacje nie przewidują bowiem możliwości posiadania środków odurzających w legalnej ilości.

Jaki grozi Ci wyrok za posiadanie narkotyków? W tym wypadku ich ilość oraz rodzaj mogą już mieć znaczenie, ponieważ są to okoliczności brane pod uwagę przez sąd podczas rozpatrywania całej sprawy. Niewielka ilość narkotyków może przełożyć się na stosunkowo niski wymiar kary, ale znaczenie w tym wypadku będą miały również inne czynniki, w tym m.in. dotychczasowa niekaralność sprawcy, stopień społecznej szkodliwości czynu itp.

Wyrok za narkotyki może być zatem nie tylko pozbawieniem wolności na okres do 3 lat, ale także m.in. karą grzywny czy izolacji. Posiadanie środków odurzających w każdym wypadku jest jednak czynem karalnym, sprzeciwiającym się ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, a także regulacjom kodeksu karnego.

Wyroki za handel narkotykami

Wyroki za handel narkotykami mają inne podłoże niż te za ich posiadanie, dlatego są również zagrożone znacznie poważniejszymi sankcjami. Wśród nich znajduje się m.in. ta dotycząca możliwości pozbawienia wolności oskarżonego nawet na okres 10 lat.

Posiadanie środków odurzających jest znacznie łagodniej karane przez sądy. Jeśli oskarżonemu zostanie udowodniony handel, uzyskiwanie korzyści finansowych z tego tytułu, konsekwencje będą najpewniej poważne i długotrwałe.

Handel narkotykami: kara dla małoletnich — upomnienie, nadzór, kuratela

Za handel narkotykami kara dla dorosłych jest inna niż dla nieletnich. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialność karną ponoszą osoby, które ukończyły 17. rok życia. Wobec nieletnich sprawców stosuje się środki wychowawcze. Należą do nich m.in. upomnienia, ustanowienie nadzoru rodziców lub opiekunów, zastosowanie kurateli. W skrajnych przypadkach osoby małoletnie mogą zostać umieszczone w zakładach wychowawczych.

Czy kupowanie narkotyków jest karalne?

Odpowiedź na pytanie, czy kupowanie narkotyków jest karalne,ma dyskusyjny charakter. Polski system prawny jest w tym względzie nieco paradoksalny i nie penalizuje w jednoznaczny sposób zjawiska kupowania substancji odurzających czy psychoaktywnych. Samo posiadanie jest karalne, ale spożywanie już nie.

Należy jednak pamiętać, że jest to czyn szkodliwy społecznie, a także fizycznie. Substancje odurzające wywołują bowiem szereg niepożądanych, a często także niespodziewanych reakcji, które negatywnie oddziałują na psychikę człowieka. Niekiedy pozostawiają również trwały uszczerbek na zdrowiu.

Kary za posiadanie narkotyków są dotkliwe — szczególnie w przypadku handlowania substancjami lub ich upowszechniania wśród małoletnich osób. Jeśli popełniłeś błąd i uwikłałeś się w problemy związane z substancjami tego typu, warto rozważyć pomoc prawnika. Po konsultacji dowiesz się, jakie konsekwencje grożą za konkretne czyny, a także dowiesz się, jakie masz możliwości w związku z Twoją sytuacją.