Dziedziczenie spadku – adwokat Poznań

Spadek to majątek po zmarłym, który z tytułu testamentu bądź ustawy przypada spadkobiercom. Zasady dziedziczenia są uzależnione od zapisów testamentu lub norm prawnych, jeśli spadkodawca nie pozostawił ostatniej woli.

Adwokat od prawa spadkowego zajmuje się procedurą dziedziczenia. W związku z tym wskazuje m.in. kolejność dziedziczenia, a także dokumenty niezbędne w postępowaniu przed sądem. Wyjaśnia również, jak wygląda procedura w przypadku osób małoletnich, przygotowuje dokumenty, a także zajmuje się negocjacjami pomiędzy spadkobiercami.

Dziedziczenie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Dziedziczenie spadku z dobrodziejstwem inwentarza stanowi formę ochrony dla spadkobiercy. Oznacza bowiem, że odpowiada on za długi spadkodawcy jedynie do wysokości aktywów, które przysługują mu w ramach dziedziczenia. Stanowi to formę zabezpieczenia przed przyjęciem spadku, ze znaczną ilością zobowiązań finansowych, których wysokości nie pokryłaby zawartość masy spadkowej.

Dziedziczenie spadku z dobrodziejstwem inwentarza odbywa się po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przed sądem bądź notariuszem. Inwentarz spadkowy może mieć formę:

 • spisu — sporządza go komornik sądowy na podstawie orzeczenia sądu (jest ono wydawane na wniosek spadkobiercy);
 • wykazu — sporządza go spadkobierca z zachowaniem najwyższej staranności. Wymaga wnikliwej analizy ruchomości i nieruchomości należących do testatora.

Obecnie spadkobiercy częściej wybierają przygotowanie wykazu. Pomoc prawna w tym wypadku jest związana m.in. z przygotowaniem dokumentów, a także analizą sytuacji finansowej spadkodawcy. Warto skorzystać z pomocy adwokata, ponieważ niezawarcie niezbędnych informacji w dokumentach wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Wniosek o dziedziczenie spadku

Wniosek o dziedziczenie spadku, czyli de facto stwierdzenie nabycia spadku, należy złożyć do właściwego sądu. Powinny się tam znaleźć przede wszystkim następujące dane:

 • oznaczenie sądu (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy);
 • data i miejsce złożenia wniosku;
 • dane stron składających wniosek (wnioskodawcy i uczestników postępowania);
 • wskazanie formy nabycia spadku — na podstawie testamentu lub ustawy dotyczącej dziedziczenia;
 • podpisy stron;
 • akt zgonu spadkodawcy.

Wniosek mogą złożyć spadkobiercy, zapisobiorcy, uprawnieni do zachowku, a także wierzyciele (spadkodawcy i spadkobierców). Nie ma ściśle określonego terminu, w którym należy złożyć wniosek o dziedziczenie spadku.

Po złożeniu dokumentów rozpocznie się procedura, w ramach której sąd zbada, kto i na jakiej podstawie jest uprawniony do dziedziczenia. Przeprowadzi także procedurę związaną z przyporządkowaniem spadkobiercom wysokości udziałów w masie spadkowej.

Dziedziczenie spadku — kolejność

Kolejność dziedziczenia spadku jest uzależniona od tego, czy dziedziczenie następuje na podstawie ustawy, czy też testamentu. W drugim przypadku to testator decyduje o tym, kto, w jakiej kolejności i w jakiej ilości dziedziczy dobra ruchome i nieruchome.

Dziedziczenie ustawowe narzuca jednak kolejność dziedziczenia, która prezentuje się w następujący sposób:

 1. Dzieci i małżonek — dziedziczą spadek w częściach równych, a część małżonka nie może być mniejsza niż ¼. Jeśli dziecko nie dożyło otwarcia spadku po rodzicu, dziedziczą jego dzieci.
 2. Małżonek i rodzice — jeśli zmarły nie miał zstępnych, dziedziczą rodzice (po ¼ majątku) i małżonek. Jeżeli zmarły nie miał małżonka, dziedziczą rodzice.
 3. Małżonek, rodzic i rodzeństwo — jeśli jeden z rodziców spadkodawcy zmarł, jego część przysługuje rodzeństwu.
 4. Małżonek i rodzic — gdy małżonek nie miał zstępnych, jeden rodzic nie żyje, nie ma rodzeństwa i zstępnych;
 5. Małżonek — udział małżonka spadkodawcy dziedziczącego razem rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy wynosi połowę spadku. W przypadku braku wymienionych osób całość spadku przypada małżonkowi.
 6. Dziadkowie — dziedziczą, gdy nie ma małżonka, rodziców i rodzeństwa spadkodawcy. Majątek przysługuje im w częściach równych. Jeśli jeden z dziadków nie żyje, jego część przypada spadkobiercom w linii prostej, a jeśli ich nie ma, pozostałym dziadkom.
 7. Dzieci małżonka spadkodawcy — gdy nie ma małżonka i krewnych powołanych do dziedziczenia.
 8. Gmina ostatniego miejsca zamieszkania.

Jeśli masz wątpliwości co do ustawowego dziedziczenia spadku, skonsultuj się z adwokatem. Przedstaw nam swoją sytuację, a podpowiemy Ci, jakie są Twoje prawa w związku z dziedziczeniem i jakie działania podjąć, aby otrzymać należną część spadku. Adwokat będzie Cię również reprezentował podczas postępowania spadkowego.

Rozwód a dziedziczenie spadku

Rozwód a dziedziczenie spadku: należy pamiętać, że rozwód pozbawia małżonków prawa do dziedziczenia ustawowego. W związku z tym nie są oni zaliczeni do wskazanej powyżej kolejności dziedziczenia. Mogą jednak zostać ujęci w testamencie.