Długi spadkowe – adwokat

Prawo spadkowe — Poznań

Zajmujemy się prawem spadkowym w Poznaniu. Nasze usługi obejmują m.in. przygotowanie dokumentów związanych z procedurą podziału spadku, a także reprezentowanie interesów klientów w związku z całym procesem. Sprawdzamy również treść testamentów, a także doradzamy klientom, jakie klauzule zawrzeć w ich treści, aby osiągnąć zamierzony skutek prawny.

Zajmujemy się także sprawami związanymi z długami spadkowymi. Analizujemy i oceniamy konkretne sytuacje, doradzając, jakie rozwiązania będą najkorzystniejsze w danej sytuacji. Podpowiadamy również, kiedy konkretne długi się przedawniają, a także jak wygląda odpowiedzialność za nie w przypadku podzielenia spadku między kilku spadkobierców.

Długi spadkowe — czym są?

Długi spadkowe to te, które zostały zaciągnięte przez spadkodawcę za jego życia. Mogą to być m.in.:

  • zobowiązania do spłaty pożyczki;
  • zobowiązania do zapłaty za zakupione rzeczy;
  • zaległe czynsze.

Do długów spadkowych należy zaliczyć również zapisy i polecenia, które zostaną zawarte w testamencie. Zapisy stanowią formę obowiązku spełniania określonego świadczenia przez spadkobierców. Zostaje on na nich nałożony przez spadkodawcę. Może nim być np. wydanie dzieła sztuki na rzecz wskazanej osoby. Z kolei polecenie to nałożenie na spadkobiercę obowiązku konkretnego działania, np. zaprzestania palenia wyrobów tytoniowych. Odpowiedzialność za długi jest ograniczona do wartości spadku.

Jak wykaz inwentarza wpływa na długi spadkowe?

Wykaz inwentarza to prywatny dokument, w którym zostają ujęte aktywa oraz pasywa wchodzące w skład spadku. Dokument ogranicza odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeśli przyjmujesz majątek z dobrodziejstwem inwentarza, to odpowiadasz za długi spadkowe do wartości stanu czynnego spadku, który jest wskazany we wpisie.

Jeżeli wykaz inwentarza nie zostanie sporządzony, a spadkobiercy przyjmą spadek z dobrodziejstwem inwentarza, będą oni odpowiadać za długi bez ograniczeń. Przygotowanie inwentarza stanowi więc formę ograniczenia odpowiedzialności spadkobierców.

Nie ma prawnie ustalonej formy sporządzenia wykazu. Może on zostać opracowany w każdym terminie — również w trakcie toczącego się postępowania o zapłatę długów spadkowych.

Spis inwentarza a długi spadkowe

Spis inwentarza jest dokumentem o charakterze urzędowym, który sporządza komornik. Przygotowuje go na podstawie postanowienia sądu. To jest wydawane na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że jest np. spadkobiercą, zapisobiorcą lub wykonawcą testamentu. Spis inwentarza także ogranicza odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe.

Odpowiedzialność za długi spadkowe — przedawnienie

Przedawnienie odpowiedzialności za długi spadkowe to zawiła kwestia. W przypadku pożyczek bankowych następuje ono po 3 latach. Jeśli jednak roszczenie zostanie potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, to termin przedłuża się o kolejne 6 lat. Cała procedura może zatem potrwać łącznie 9 lat.

Czy długi spadkowe ulegają przedawnieniu w każdej sytuacji?W tym wypadku pojedyncze kwestie należy traktować w indywidualny sposób. W związku z tym warto skonsultować swoją sytuację z prawnikiem, a także przedstawić mu informacje dotyczące zadłużenia, w tym jego wysokości, pochodzenia oraz dotychczasowego sposobu egzekwowania środków przez komornika bądź firmę windykacyjną. Te dane posłużą do oceny sytuacji, a także podjęcia kroków, które będą dla konkretnej osoby najkorzystniejsze.

Odpowiedzialność za długi spadkowe po dziale spadku

Odpowiedzialność za długi spadkowe po dziale spadku polega na tym, że od momentu podziału spadku spadkobiercy odpowiadają za długi proporcjonalnie do wielkości swoich udziałów. Za zobowiązania finansowe spadkodawcy wciąż odpowiadają oni całym swoim majątkiem.

W związku z tym wierzyciel może oczekiwać od Ciebie spłaty należności jedynie w zakresie, który pokrywa się z wysokością udziałów przypadających Ci w ramach dziedziczenia — ustawowego bądź testamentowego.

Zachowek a długi spadkowe

Zachowek a długi spadkowe: czy przyjmując zachowek, odpowiadasz za długi spadkodawcy? Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Roszczenia dotyczące wierzytelności wierzyciele mogą kierować jedynie do spadkobierców. Ważne jednak w kontekście zachowku jest to, że długi wpływają na jego wysokość, obniżając ją.

Długi spadkowe i prawo spadkowe Poznań — zakres naszych usług

W ramach obsługi dotyczącej prawa spadkowego zajmujemy się m.in.:

  • pomocą prawną w ustaleniu kręgu spadkobierców;
  • doradztwem w przygotowaniu treści testamentu;
  • interpretacją przepisów dotyczących dziedziczenia ustawowego i zachowku;
  • analizą zapisów znajdujących się w testamencie;
  • nadzorowaniem procedury przyjęcia i odrzucenia spadku, w tym także przeprowadzenia procedury w imieniu małoletnich;
  • wydziedziczeniem i wyłączeniem małżonka z dziedziczenia.

Każdą sprawę traktujemy w indywidualny sposób. Doradzamy klientom na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Analizujemy również orzecznictwo, aby wskazywać rozwiązania możliwe w konkretnej sytuacji i w związku z wystąpieniem konkretnych przesłanek.