Przestępstwo oszustwa – pomoc prawna

Przestępstwo oszustwa może przyczynić się do poważnych strat finansowych. Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą tego rodzaju zdarzenia, niezwłocznie podejmij kroki zmierzające do ochrony Twoich interesów. W tym celu zgłoś się na policję. Warto również rozważyć pomoc adwokata, który doradzi, na jakie kroki się zdecydować, a także jakie skutki będą wynikały z ich podjęcia.

Oszustwo — paragraf

Kodeks karny odnosi się do zjawiska, jakim jest oszustwo. Paragraf 1, 2, 3 oraz 4 art. 286 k.k. mówią kolejno, że:

  1. Oszustwem jest doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym bądź cudzym mieniem poprzez wprowadzenie jej w błąd, wyzyskanie błędu bądź niezdolności do należytego podjęcia przedsiębranego działania. Osoba podejmująca się takiego czynu w celu uzyskania korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności.
  2. Karze pozbawienia wolności podlega też osoba żądająca korzyści finansowej w zamian za wydanie bezprawnie zabranej rzeczy.
  3. Jeśli sprawa dotyczy zdarzeń mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia bądź pozbawienia wolności do 2 lat.
  4. Jeżeli oszustwo popełniono na szkodę osoby najbliższej, to ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Z powyższych regulacji wynika, że przestępstwo oszustwa jest ścigane z oskarżenia publicznego. Jeśli jednak dotyczy osób najbliższych (paragraf 4 art. 286 k.k.), jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

Oszustwo internetowe — kodeks karny

Oszustwo internetowe kodeks karny określa jako formę zwykłego oszustwa. Jest to m.in. sytuacja, w której sprzedający oferują zakup towaru, który de facto nie istnieje i nigdy nie zostanie przekazany kupującemu. Sprzedając go, czyli działając podstępnie i zmierzając do osiągnięcia korzyści majątkowych, nieuczciwe osoby sprawiają, że pod wpływem błędu niekorzystnie rozporządzasz swoim mieniem.

Należy mieć świadomość, że oszustwo internetowe również definiuje art. 286 k.k. Choć co do zasady jest ono ścigane z urzędu, to jeśli dojdzie do jego popełnienia, należy udać się na policję. W placówce należy złożyć wniosek o ściganie sprawcy, ukaranie i zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody.

Należy przy tym pamiętać, że przy oszustwach internetowych każda sekunda ma znaczenie w kontekście szans na odzyskanie utraconych środków. Nie należy więc zwlekać z podjęciem stosownych kroków prawnych. Warto także zwrócić się do prawnika o pomoc w całym postępowaniu, a także o przygotowanie stosownej dokumentacji.

Oszustwo sądowe

Wśród oszustw wyróżnia się także oszustwo sądowe, które może mieć miejsce w procesie cywilnym. To nietypowy rodzaj czynu, w który jest zaangażowany sąd stanowiący w tym wypadku osobę wprowadzoną w błąd.

Wprowadzenie sądu w błąd polega na przedstawieniu mu dowodów, które wpływają na błędne przeświadczenie na temat stanu faktycznego dotyczącego konkretnej sprawy. Dokumentami wykorzystanymi w tym celu mogą być m.in. fałszywe dokumenty (testament, umowy cywilnoprawne), ale także fałszywe zeznania.

Aby doszło do popełnienia przestępstwa, musi mieć ono umyślny charakter. Jeśli sprawca nie zdaje sobie sprawy np. z tego, że posługuje się fałszywymi dokumentami, czyn nie nosi znamion przestępstwa. Jeśli chodzi o rozporządzenie mieniem, to jest nim oczywiście wydanie orzeczenia przez sąd, które przyczynia się do zmiany sytuacji majątkowej stron postępowania.

Kara za oszustwo

Kara za oszustwo, zgodnie z kodeksem karnym, to pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli kodeks karny oszustwo określa mianem sprawy mniejszej wagi, to za jego popełnienie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Grozi Ci kara za oszustwo lub padłeś ofiarą oszustwa? Pamiętaj, by jak najszybciej zgłosić fakt popełnienia przestępstwa na policję. Jeżeli natomiast jesteś ofiarą fałszywych oskarżeń, warto rozważyć konsultację z prawnikiem w związku z czynem, jakim jest oszustwo. Kodeks karny wskazuje przesłanki konieczne do jego popełnienia, dlatego, jeśli ich nie spełniasz, powództwo może być bezzasadne.