Pomoc prawna w spisaniu testamentu

Wiele osób zastanawia się, jak spisać testament, aby dokument wywierał oczekiwane skutki w sferze prawnej. Okazuje się bowiem, że oświadczenie powinno mieć ściśle określoną formę, a także zawierać zapisy umożliwiające legalne rozporządzania majątkiem.

Rodzaje testamentów

Z przepisów kodeksu cywilnego wynika, że w polskim systemie prawnym wyróżnia się dwa rodzaje testamentów: zwykłe i szczególne. Testamenty zwykłe mogą zostać sporządzone przez każdą osobę, która ma zdolność do czynności prawnych. Do tej kategorii należą dokumenty:

 • notarialne — sporządza się je w formie aktu notarialnego,
 • allograficzne — wyrażenie ostatniej woli w tym wypadku ma miejsce w obecności ustawowo wskazanych świadków,
 • holograficzne — testament jest sporządzony pismem odręcznym.

Wyróżnia się także szczególne formy testamentów. Do tej kategorii należą:

 • testament ustny,
 • testament wojskowy,
 • testament podróżny.

W przypadku form szczególnych kodeks cywilny bezpośrednio wskazuje sytuacje, w których mogą one zostać zastosowane. Najczęściej spadkodawcy decydują się na spisanie testamentu w formie aktu notarialnego.

Testament notarialny

Testament notarialny jest przygotowywany w formie aktu notarialnego. Jego zapis pozwala w pełni realizować wolę spadkodawcy, a także zabezpieczyć interesy spadkobierców. Dokument jest sporządzany u notariusza. Prawnik dba o to, by znajdowały się w nim zapisy zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, co ogranicza w przyszłości ryzyko jego podważenia.

Po sporządzeniu testamentu jest on rejestrowany w specjalnym rejestrze i przechowywany w kancelarii. Dzięki temu jest chroniony przed zagubieniem, zniszczeniem czy dostaniem się w niepowołane ręce.

Testament ustny

Testament ustny jest szczególnym rodzajem testamentu. Może być sporządzony jedynie, kiedy dojdzie do spełnienia jednej z następujących przesłanek:

 • obawa rychłej śmierci spadkodawcy;
 • niemożność zachowania zwykłej formy testamentu;
 • utrudniona możliwość zachowania zwykłej formy testamentu.

Uznaje się, że testament ustny zostaje sporządzony, jeśli wola spadkodawcy zostanie wyrażona ustnie w obecności co najmniej 3 świadków. W trakcie oświadczenia należy wyraźnie wskazać, co i komu przysługuje.

Kodeks cywilny wskazuje, że świadkami testamentu nie mogą być m.in. osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, skazane prawomocnym wyrokiem sądu za składanie fałszywych zeznań i niemogące czytać oraz pisać.

Brak testamentu a podział spadku

Jeśli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu, dziedziczenie spadku następuje na mocy ustawy — jest ustawowe. Wówczas polski system prawny decyduje o tym, komu, w jakiej kolejności i w jakiej ilości przypada udział w spadku.

Zasadniczo majątek dzieli się pomiędzy dzieci zmarłego oraz jego małżonka. Wówczas każda z osób ma otrzymać równą część spadku, z założeniem, że część przynależna współmałżonkowi nie może być mniejsza niż ¼.

Jeśli zatem spadkodawca miał jedno dziecko, otrzyma ono połowę spadku, a druga połowa przypadnie małżonkowi. Jeżeli jednak spadkodawca miał 4 dzieci, to małżonek otrzyma ¼ spadku, a pozostałe ¾ zostaną podzielone między dzieci.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wygląda dziedziczenie w przypadku braku dzieci lub w innych sytuacjach, warto skonsultować się z prawnikiem i omówić szczegóły swojej sprawy.

Testament a zachowek

Między testamentem a zachowkiem istnieje ścisłe powiązanie. Zachowek przysługuje bowiem osobom z najbliższej rodziny, które zostały pominięte w testamencie bądź uwzględnione w sposób dla nich niekorzystny. W testamencie można dokonać zapisu, który pozbawi członków rodziny prawa do zachowku — należy wyraźnie wskazać taką wolę, a także ją uzasadnić.

Prawo spadkowe Poznań — kiedy warto skorzystać z pomocy prawnej?

Adwokat zajmujący się prawem spadkowym w Poznaniu zajmuje się sprawami dotyczącymi m.in.:

 • zarządzania majątkiem — doradza, kiedy i w jaki sposób przygotować testament;
 • przyjęcia oraz odrzucenia spadku;
 • postępowania sądowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku;
 • przygotowania dokumentów do postępowań dotyczących podziału spadku;
 • doradztwa w zakresie zarządu majątkiem na wypadek śmierci.

Zakres usług zależy od indywidualnych potrzeb oraz sytuacji. Doradztwo prawne dotyczy zarówno spadkodawcy, jak i spadkobierców — testamentowych oraz ustawowych.