Pomoc prawna w Zachowku

Zachowek to instytucja prawa spadkowego, która ma chronić najbliższą rodzinę spadkodawcy przed rozdysponowaniem majątku z pokrzywdzeniem ich interesów. Testator może zapisać nawet cały majątek obcej osobie, ponieważ ma on prawo do dowolnego dysponowania nim. Zachowek sprawia, że rodzina może domagać się określonej części spadku dla siebie. Nie masz pewności, kiedy należy się zachowek, jaka jest jego wysokość i kiedy się przedawnia? Warto skorzystać z pomocy adwokata w tym aspekcie.

Komu przysługuje zachowek?

Podstawą do prawa do zachowku jest istnienie bliskiej więzi rodzinnej ze spadkodawcą. Zgodnie z kodeksem cywilnym przysługuje ono małżonkowi spadkodawcy, jego rodzicom, a także zstępnym, czyli dzieciom, wnukom i prawnukom. Prawo do zachowku mają także traktowani jako dzieci przysposobieni i ich zstępni oraz przysposabiający.

Kiedy nie należy się zachowek?

Do zachowku nie mają prawa osoby, które nie zostały wymienione w powyższym katalogu. Jak wygląda relacja: testament a zachowek dla rodzeństwa? Kodeks cywilny jasno precyzuje, że nie ma możliwości uzyskania uprawnienia do zachowku przez rodzeństwo.

Mają do niego prawo tylko osoby wymienione w ustawie, jednak nie obowiązuje ono zawsze. Nie otrzymają oni zachowku, jeśli nie zostali powołani do spadku z ustawy. W pierwszej kolejności do spadku powoływane są dzieci i małżonek. Rodzeństwo natomiast zostanie powołane w przypadku braku zstępnych, którzy mogą i chcą dziedziczyć spadek. Prawa do zachowku nie będą mieli także małżonka/małżonek przebywający w separacji czy po rozwodzie.

Testament a zachowek – jaka jest jego wartość?

Zachowek po rodzicach wynosi ½ wartości udziału spadkowego, jaka należałaby się ustawowo spadkobiercy. Jeśli uprawniony do dziedziczenia jest osobą trwale niezdolną do pracy lub małoletnim zstępnym, zachowek wynosi ⅔ wartości udziału.

To, ile procent wynosi zachowek po rodzicach, zależy także od tego, ile wyniesie podstawa do jego wyliczenia. Przy jej ustalaniu nie uwzględnia się np. wydziedziczonych spadkobierców. Co więcej, pozwany o zachowek może żądać obniżenia jego wysokości, powołując się na zasady współżycia społecznego.

Darowizna a zachowek – jak wygląda zależność?

Jak wygląda relacja: darowizna a zachowek? Dokonane za życia darowizny doliczane są do wartości spadku, poza wyjątkami określonymi w art. 994 kodeksu cywilnego. Zachowek od darowizny nie należy się zawsze, jednak z reguły dokonanie jej za życia nie chroni przed roszczeniem o zachowek przez osobę obdarowaną.

Nawet jeśli spadek jest pusty, spadkobierca może wystąpić z żądaniem o uzupełnienie zachowku. Przepisanie majątku za życia a zachowek można jednak ze sobą pogodzić. Sposobem na niedopuszczenie do roszczeń jest skorzystanie z instytucji zrzeczenia się dziedziczenia.

Zachowek a przedawnienie – jakie są terminy?

Jeśli chodzi o zachowek, przedawnienie następuje po 5 latach od ogłoszenia testamentu. Co istotne, nie oznacza to, że termin przedawnienia biegnie od śmierci spadkodawcy. Otwarcie i ogłoszenie testamentu może odbyć się nawet kilka miesięcy po śmierci testatora, ponieważ kodeks postępowania cywilnego nie narzuca konkretnych terminów w tym aspekcie.