Rozłożenie na raty lub umorzenie grzywny

Wniosek o umorzenie grzywny

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego możliwe jest umorzenie grzywny częściowo lub w całości. Istnieje jednak szereg przesłanek, które skazany musi spełnić, aby wniosek o umorzenie grzywny został pozytywnie rozpatrzony. Warto się z nimi zapoznać i skonsultować ich treść z adwokatem, aby zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego przebiegu całej procedury.

Wniosek o umorzenie kary grzywny — uzasadnienie

Aby umorzenie grzywny było możliwe, należy spełniać następujące przesłanki:

  • nie uiścić orzeczonej kary;
  • przyczyny nieuiszczenia kary grzywny muszą być niezależne od skazanego;
  • wykonanie kary w innej formie jest niemożliwe lub niecelowe.

W sprawie musi wystąpić również szczególnie uzasadniony przypadek, dlatego wniosek o umorzenie kary grzywny uzasadnienie powinien mieć sformułowane w przejrzysty i odpowiednio dopracowany sposób. To zwiększy szansę na jego pozytywne rozpatrzenie.

Należy mieć przy tym na uwadze, że wspomniane wyżej przesłanki powinny zostać spełnione w sposób łączny. W praktyce oznacza to, że musi wystąpić każda z nich, a brak choćby jednej uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie wniosku o umorzenie kary grzywny.

Co może uzasadniać wniosek o umorzenie kary grzywny?

Sytuacjami uzasadniającymi chęć umorzenia kary grzywny u skazanego są m.in.:

  • stan zdrowia skazanego;
  • sytuacja rodzinna;
  • sytuacja materialna.

Sąd każdy wniosek traktuje w indywidualny sposób. Dokonuje oceny sytuacji i na tej podstawie decyduje, czy i w jakim stopniu jest możliwe umorzenie kary.

Rozłożenie grzywny na raty

Zdarzają się sytuacje, w których całkowite lub częściowe umorzenie zasądzonej kary nie jest możliwe. W takich sytuacjach warto postarać się o rozłożenie grzywny na raty. Dzięki niemu możliwa będzie spłata zobowiązania przez skazanego zgodna z jego możliwościami finansowymi.

Płatność może zostać rozłożona na kilka mniejszych, gdy jednorazowy wydatek oznaczałby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki — wynika to z art. 49 1 Kodeksu karnego wykonawczego.

Jak napisać uzasadnienie do wniosku o rozłożenie grzywny na raty?

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty należy złożyć w terminie 30 dni od dnia wezwania do zapłaty. Dokument powinien być napisany w rzeczowy sposób. Należy w nim uargumentować, dlaczego organ rozpatrujący powinien wydać pozytywną decyzję.

Prośba o rozłożenie grzywny na raty powinna zawierać informacje dotyczące:

  • sytuacji finansowej skazanego — należy wykazać, że nie ma on możliwości zapłaty zobowiązania w formie jednorazowego przelewu, ale może on uiścić opłatę rozłożoną na kilka mniejszych;
  • uzasadnienie sytuacji finansowej skazanego — warto w nim wskazać przyczyny konkretnej sytuacji finansowej, takie jak np. bycie rodzicem w wielodzietnej rodzinie, utrzymywanie się z renty bądź emerytury;
  • propozycje spłaty grzywny — należy uwzględnić możliwości finansowe. Rozłożenie na raty grzywny powinno zawierać harmonogram spłat wraz z konkretnymi datami oraz kwotami;
  • zaangażowania w spłatę zobowiązania — w dokumentach warto umieścić informacje m.in. na temat podjęcia dodatkowej pracy czy planu oszczędzania, który da szansę na wyegzekwowanie rat z domowego budżetu.

Jak napisać uzasadnienie do wniosku o rozłożenie grzywny na raty? Należy to zrobić w sposób, który ma na celu podkreślenie, że skazanemu nie zależy na uniknięciu spłaty zobowiązania, a wręcz przeciwnie — na uiszczeniu opłaty, ale zgodnie z jego możliwościami finansowymi.

Wniosek o rozłożenie na raty grzywny — uzasadnienie

Uzasadnienie wniosku o rozłożenie na raty grzywny ma kluczowe znaczenie dla jego pozytywnego rozpatrzenia. W związku z tym należy w nim umieścić argumenty, które mają faktyczny wpływ na spłatę zobowiązania, a także pokazują chęć skazanego do uiszczenia środków.

Grzywna na raty to dla Ciebie jedyna możliwość spłaty kary? Warto skorzystać z prawa do złożenia wniosku o płatność w systemie ratalnym. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie przygotować dokumentów, dobrze skonsultować się z prawnikiem. Po przedstawieniu sytuacji przygotujmy wzór wniosku wraz z uzasadnieniem, w którym uwzględnimy Twoją sytuację.