Ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite

W Polsce osoba, która ukończy 18. rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych. Prawo przewiduje jednak instytucje częściowego i całkowitego ubezwłasnowolnienia, które ograniczają zdolność do czynności prawnych, czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli, których celem jest powstanie, zmiana lub ustanie stosunku prawnego.

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Ubezwłasnowolnienie częściowe jest instytucją pośrednią między ubezwłasnowolnieniem całkowitym a częściową zdolnością do czynności prawnych. Orzeka się je w celu zapewnienia danej osobie wsparcia przy prowadzeniu jej spraw. Ograniczenie dotyczy podejmowania czynności prawnych, ale jednocześnie pozostawia pełną swobodę w pozostałych dziedzinach życia.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe mogą złożyć:

  • małżonek;
  • krewny w linii prostej, czyli siostra lub brat;
  • przedstawiciel ustawowy.

Z art. 16 kodeksu cywilnego wynika, że ubezwłasnowolnienie częściowe można zastosować wobec osoby, która jest pełnoletnia. Jednocześnie jej stan (choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, inny rodzaj zaburzeń) nie uzasadnia całkowitego ubezwłasnowolnienia, a wskazuje na konieczność pomocy w prowadzeniu jej spraw.

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Ubezwłasnowolnienie całkowite to pozbawienie konkretnej osoby zdolności do czynności prawnych. W wyniku procedury osoba ubezwłasnowolniona nie może m.in. zawierać umów, a jeśli to zrobi, zyskają one status nieważnych.

Przesłankami do całkowitego ubezwłasnowolnienia są:

  • ukończenie 13. roku życia;
  • choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy i inny rodzaj zaburzeń uniemożliwiający kierowanie swym postępowaniem.

Dla osoby ubezwłasnowolnionej ustanawia się opiekę. Sąd odstępuje od tego rodzaju czynności, jeśli pozostaje ona pod władzą rodzicielską.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite może złożyć małżonek, krewny w linii prostej i rodzeństwo oraz przedstawiciel ustawowy.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite

Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite składa się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ma być pozbawiona zdolności do czynności prawnych. Warto, składając wniosek, skonsultować z adwokatem jego treść. Dopracowany dokument, zawierający niezbędne załączniki i informacje, pozwoli przyspieszyć procedurę, której celem jest ochrona osoby niezdolnej do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem.

Ubezwłasnowolnienie a pomoc adwokata

Pomoc adwokata w związku z procedurą ubezwłasnowolnienia rozpoczyna się od porady w kwestii całego przedsięwzięcia. Prawnik, którego obowiązuje tajemnica zawodowa, zapoznaje się ze szczegółami konkretnej sytuacji. Doradza w kwestii tego, kiedy i jakie procedury warto podjąć, a także informuje klientów, jak wygląda proces ubezwłasnowolnienia.

Przygotowujemy i kompletujemy także niezbędne dokumenty, a w razie potrzeby reprezentujemy również interesy stron przed sądem. Na każdym etapie współpracy odpowiadamy na pojawiające się pytania i wątpliwości, aby ułatwić klientom przebieg całej procedury.