Dozór elektroniczny

29 lipca 2022 Autor przemople 0

W ostatnim czasie dozór elektroniczny jest coraz popularniejszy. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie klientów kancelarii adwokackiej adwokat Poznań w zakresie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Już w 2009 roku pierwszym skazanym umożliwiono wykonywanie wyroków w tzw. areszcie domowym.

Na czym zatem polega odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)?

Odbywanie kary w ten sposób polega na tym, iż skazany założony ma na nodze (ewentualnie ręku) nadajnik przypominający zegarek (tzw. opaskę), a także specjalnie urządzenie monitorujące, czyli odbiornik – umieszczone w miejscu wykonywania kary. Odbiornik ma za zadanie odbieranie sygnału z nadajnika. Brak sygnału oznacza oddalenie się poza zasięg odbiornika, czyli opuszczenie mieszkania.

W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować:

1) przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny);

2) bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny);

3) zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy).

Czy zatem opuszczenie mieszkania w czasie odbywania kary jest możliwe?

TAK!

Wbrew powszechnemu przeświadczeniu w toku odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego możliwe jest opuszczanie miejsca zamieszkania. Można je opuszczać np. w celu wykonywania pracy czy w celach edukacyjnych. Zgodę można też uzyskać na czynności związane z kultem religijnym czy też ze spotkaniami z rodziną. Przy wydawaniu postanowienia, sąd penitencjarny szczegółowo przesłuchuje skazanego, analizuje dostarczone dokumenty, badając jego codzienny tryb życia, obowiązki itd. I na tej podstawie ustala szczegółowo godziny, w których skazany może opuszczać miejsce zamieszkania. Adwokaci z kancelarii adwokat Poznań pomogą w przygotowaniu wniosku i ustaleniu harmonogramu kiedy skazany może opuszczać miejsce zamieszkania.

Kto może odbywać karę w SDE (dozór elektroniczny)?

-> Podstawowym warunkiem formalnym jest skazanie na karę nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Niestety osoby, wobec których zapadł wyrok surowszy, nie mogą ubiegać się o taki przywilej. Bez znaczenia jest tu dotychczasowe odbycie kary w wyższym wymiarze. Przykładowo, zostaliśmy skazani na karę 3 lat, odbyliśmy już 1 rok i 6 miesięcy. W takim wypadku nie jest możliwym wykonanie pozostałej kary w wysokości 1 roku i 6 miesięcy w SDE).

Ponadto kary w systemie dozoru elektronicznego bezwzględnie nie mogą odbywać osoby skazane w warunkach tzw. recydywy wielokrotnej z art. 64 § 2 k.k.

-> Kolejnym warunkiem, który należy spełnić jest pisemna zgoda wszystkich, współzamieszkujących pełnoletnich domowników. Składając do sądu penitencjarnego wniosek, należy takie zgody dołączyć. Potwierdza się w nich akceptację w związku z wykonywaniem kary w tym systemie. Jest to też zgodna na przeprowadzanie przez upoważniony podmiot kontroli w miejscu ich pobytu. Kontrola polega na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika. Cofnięcie zgody po wydaniu postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest nieskuteczne. A więc osoby, które wyraziły zgodę na odbywanie przez domownika kary w ramach SDE, nie mogą tej zgody cofnąć.

-> Przed wydaniem zgody przez sąd jest sprawdzenie przez upoważniony podmiot, że w mieszkaniu istnieją odpowiednie warunki techniczne umożliwiające wykonywanie kary. Czyli przede wszystkim prąd elektryczny oraz odpowiedni poziom sygnału telefonii komórkowej, konieczny dla prawidłowej pracy urządzeń monitorujących.

-> Dla osoby, wobec której wyrażenie zgody na odbywanie kary w SDE jest wystarczające do osiągnięcia celów kary. Jest to przesłanka każdorazowo oceniana przez sąd. Sąd będzie brał pod uwagę, czy stopień demoralizacji sprawcy nie jest zbyt wysoki. W ten sposób, iż kara w ich przypadku mogłaby nie spełnić swoich celów.

Czy taki wniosek można złożyć tylko przed rozpoczęciem kary?

Nie!

Złożenie wniosku możliwe jest zarówno przed rozpoczęciem kary. Od razu po uprawomocnieniu się wyroku. Możliwym jest także po rozpoczęciu wykonywania kary w zakładzie karnym. Należy jednak pamiętać, iż całość orzeczonej kary nie może przekraczać 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Jaki sąd będzie właściwy do rozpoznania naszego wniosku?

W sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego właściwy jest sąd penitencjarny. Jest to sąd w którego okręgu skazany przebywa. Gdy skazany rozpoczął wykonywanie kary w zakładzie karnym, będziemy brać pod uwagę położenie zakładu karnego, w którym aktualnie się znajduje. W przypadku Poznania i znacznej części Wielkopolski jest to Sąd Okręgowy w Poznaniu. W naszej kancelarii sprawami dozoru elektronicznego zajmuje się adwokat Przemysław Plewiński.